2020 TOURNAMENT WINNERS

GUTS GOLF ASSOCIATION


WINNERS HISTORY, SCORE, HANDICAP, COURSE


FEB.2020 TOURNAMENT

・WINNER.  YOSHIDA TAKUMI

・NET SCORE.  25

・GROSS SCORE.  46

・HCP.  21

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE


JAN.2020 TOURNAMENT

・WINNER.  UETANI YOSHIHISA

・NET SCORE.  24

・GROSS SCORE.  55

・HCP.  31

・COURSE.  HABOR PARK GOLF COURSE2020 POINT RANKING

GUTS GOLF ASSOCIATION


 

RANK PLAYER POINT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 UETANI YOSHIHISA 25.0 25                      
2 ATSUKO YAMADA 19.0 19                      
3 OKADA TOSHIKAZU 18.0 18                      
4 YOSHIDA TAKUMI 17.0 17                      
5 KOTAKE SHINYA 16.0 16                      
6 ASHUTOMI MASA 15.0 15                      
7 HAMAJIMA KOSUKE 14.0 14                      
8 TOMINO FUMIO 13.0 13                      
9 KOSA CHON 12.0 12                      
10 MORI HIDEYUKI 11.0 11                      
11 KURODA KIYOFUMI 10.0 10                      
12 MASUI RYOSUKE 9.0 9                      
13 SHIGEMITSU KOJI 8.0 8                      
14 HATSUKADE TSUKASA 7.0 7                      
15 OTSUKA YOICHI 6.0 6                      
16 TAKEUCHI SHIRO 5.0 5                      
17 IZAWA KOKI 4.0 4                      
18 SAKI YAMAMOTO 3.0 3                      
19 ASATO SUSUMU 2.0 2                      
20 YAMADA YUJI 1.0 1                      

 


2020 HANDICAP & SCORE AVERAGE

GUTS GOLF ASSOCIATION


 

HCP PLAYER Average NO 2020 2019
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
36 KOTAKE SHINYA 35.5 2 33                     38
33 SAKI YAMAMOTO 33.0 1 33                      
26 YAMADA YUJI 26.0 4 30 31 18 20 14 38 26 18 23   26 25
25 UETANI YOSHIHISA 25.0 2 19       31              
21 YOSHIDA TAKUMI 21.3 4 15 27 24 20 23 24 16 14 23   26 21
20 ATSUKO YAMADA 20.3 4 15 31 19 19 18 26 20 24 19   26 21
17 OKADA TOSHIKAZU 16.5 4 11           17 20       18
16 HAMAJIMA KOSUKE 15.5 4 14     21   22 19 18 11      
14 ASHUTOMI MASA 14.3 4 10 11 14 13 14 10   23     12 12
11 TOMINO FUMIO 11.0 4 9 15 16 5 9 7 11 13 13   14 8
11 IZAWA KOKI 10.8 4 13 9 18 15 14 14   8 6   16  
10 KURODA KIYOFUMI 9.8 4 9 19   9 11 13 8       11 11
10 ASATO SUSUMU 9.8 4 13 10 10 11 7   13 9     11 6
9 HATSUKADE TSUKASA 8.5 4 8           10 13     7 6
9 OTSUKA YOICHI 8.5 4 8   9 10 8   5         13
7 SHIGEMITSU KOJI 7.0 1 7                      
5 TAKEUCHI SHIRO 5.3 4 7 0 2 0 7 6 5 7 5   7 2
5 MASUI RYOSUKE 5.0 1 5                      
5 MORI HIDEYUKI 4.8 4 4 8 5 5 3 -1 9 10 5   4 6
3 KOSA CHON 2.8 4 1 7 3 2 5 -2 3 0 1   3 6