HANDICAP & SCORE AVERAGE

GUTS GOLF ASSOCIATION


 

HCP PLAYER Average NO Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
52 NAKAI YURIKO 52.0 1         52              
32 TANIGUCHI SHIRO 32.0 1               32        
31 UETANI YOSHIHISA 31.0 1         31              
28 NAKAI DAIKI 28.0 1         28              
24 YAMADA YUJI 23.8 5 34 31 18 20 14 38 26 18 23      
21 ATSUKO YAMADA 21.4 5 29 31 19 19 18 26 20 24 19      
19 YOSHIDA TAKUMI 19.3 4 23 27 24 20 23 24 16 14 23      
19 UMEMURA TAKUMA 19.3 3 17     17 24              
19 ISHII.Y 19.0 1     19                  
19 WATANABE HIROKI 19.0 1     19                  
19 OKADA 18.5 2             17 20        
18 HAMAJIMA KOSUKE 17.5 4       21   22 19 18 11      
17 ARIGA YUKI 16.5 2             16   17      
15 JUNKO MOGAKI 14.5 2       13     16          
15 HANAGATA.K 15.0 1     15                  
15 REIKO ONODERA 15.0 3         17 12 16          
15 ASHUTOMI MASA 15.0 4   11 14 13 14 10   23        
14 HENRY 14.0 1       14                
14 WADA NOBUHIRO 13.5 4 11 11 14 14 15   11          
13 HIROKO MASUDA 13.0 1             11          
12 HATSUKADE TSUKASA 11.5 2             10 13        
11 IZAWA KOKI 10.5 4 15 9 18 15 14 14   8 6      
11 TOMINO FUMIO 11.0 4   15 16 5 9 7 11 13 13      
10 NIIDE TSUYOSHI 10.0 1     10                  
10 ASATO SUSUMU 10.0 4 9 10 10 11 7   13 9        
10 KURODA KIYOFUMI 10.3 4   19   9 11 13 8          
8 OTSUKA YOICHI 8.0 4     9 10 8   5          
6 SUGIMOTO RYOTARO 6.3 3         6 2     11      
6 MORI HIDEYUKI 5.8 4 3 8 5 5 3 -1 9 10 5      
6 TAKEUCHI SHIRO 5.8 4 0 0 2 0 7 6 5 7 5      
5 MASUDA HIROSHI 5.0 1             9          
3 ADRIAN 3.0 1                 5      
1 KOSA CHON 0.5 4 2 7 3 2 5 -2 3 0 1