HANDICAP & SCORE AVERAGE

GUTS GOLF ASSOCIATION


 

HCP PLAYER Average NO Jan Feb Mar Apr May Jun
52 NAKAI YURIKO 52.0 1         52  
31 UETANI YOSHIHISA 31.0 1         31  
28 NAKAI DAIKI 28.0 1         28  
26 YAMADA YUJI 25.8 6 34 31 18 20 14 38
24 ATSUKO YAMADA 23.7 6 29 31 19 19 18 26
24 YOSHIDA TAKUMI 23.5 6 23 27 24 20 23 24
22 HAMAJIMA KOSUKE 21.5 2       21   22
19 UMEMURA TAKUMA 19.3 3 17     17 24  
19 ISHII.Y 19.0 1     19      
19 WATANABE HIROKI 19.0 1     19      
17 JUNKO MOGAKI 13.0 1       13    
15 HANAGATA.K 15.0 1     15      
15 REIKO ONODERA 14.5 2         17 12
14 HENRY 14.0 1       14    
14 IZAWA KOKI 14.2 6 15 9 18 15 14 14
13 KURODA KIYOFUMI 13.0 4   19   9 11 13
13 WADA NOBUHIRO 13.0 5 11 11 14 14 15  
12 ASHUTOMI MASA 12.4 5   11 14 13 14 10
10 TOMINO FUMIO 10.4 5   15 16 5 9 7
10 NIIDE TSUYOSHI 10.0 1     10      
9 ASATO SUSUMU 9.4 5 9 10 10 11 7  
9 OTSUKA YOICHI 9.0 3     9 10 8  
4 SUGIMOTO RYOTARO 4.0 2         6 2
4 MORI HIDEYUKI 3.8 6 3 8 5 5 3 -1
3 TAKEUCHI SHIRO 2.5 6 0 0 2 0 7 6
3 KOSA CHON 2.8 6 2 7 3 2 5 -2