HANDICAP & SCORE AVERAGE

GUTS GOLF ASSOCIATION


 

HCP PLAYER Average NO Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
52 NAKAI YURIKO 52.0 1         52    
31 UETANI YOSHIHISA 31.0 1         31    
28 NAKAI DAIKI 28.0 1         28    
26 YAMADA YUJI 25.9 7 34 31 18 20 14 38 26
23 ATSUKO YAMADA 23.1 7 29 31 19 19 18 26 20
22 YOSHIDA TAKUMI 22.4 7 23 27 24 20 23 24 16
21 HAMAJIMA KOSUKE 20.7 3       21   22 19
19 UMEMURA TAKUMA 19.3 3 17     17 24    
19 ISHII.Y 19.0 1     19        
19 WATANABE HIROKI 19.0 1     19        
19 ARIGA YUKI 19.0 1             16
15 JUNKO MOGAKI 14.5 2       13     16
15 HANAGATA.K 15.0 1     15        
15 REIKO ONODERA 15.0 3         17 12 16
14 HENRY 14.0 1       14      
14 OKADA 14.0 1             17
14 IZAWA KOKI 14.2 6 15 9 18 15 14 14  
12 KURODA KIYOFUMI 12.0 5   19   9 11 13 8
13 HIROKO MASUDA 13.0 1             11
13 WADA NOBUHIRO 12.7 6 11 11 14 14 15   11
12 ASHUTOMI MASA 12.4 5   11 14 13 14 10  
11 TOMINO FUMIO 10.5 6   15 16 5 9 7 11
10 NIIDE TSUYOSHI 10.0 1     10        
10 ASATO SUSUMU 10.0 6 9 10 10 11 7   13
8 OTSUKA YOICHI 8.0 4     9 10 8   5
6 HATSUKADE TSUKASA 6.0 1             10
5 MASUDA HIROSHI 5.0 1             9
5 MORI HIDEYUKI 4.6 7 3 8 5 5 3 -1 9
4 SUGIMOTO RYOTARO 4.0 2         6 2  
3 TAKEUCHI SHIRO 2.9 7 0 0 2 0 7 6 5
3 KOSA CHON 2.9 7 2 7 3 2 5 -2 3