2019 POINT RANKING

GUTS GOLF ASSOCIATION


 

RANK PLAYER POINT Jan Feb Mar Apr May Jun
1 TOMINO FUMIO 61   7 8 22 15 9
2 MORI HIDEYUKI 59 8 5 14 8 13 11
3 KOSA CHON 57 6 1 21 9 8 12
4 YAMADA YUJI 53 1 9 4 14 24 1
5 TAKEUCHI SHIRO 51 9 8 15 12 4 3
6 ATSUKO YAMADA 49 3 2 5 13 18 8
7 YOSHIDA TAKUMI 45 7 6 6 11 11 4
8 ASHUTOMI MASA 44   11 11 5 9 8
9 IZAWA KOKI 44 4 17 10 1 10 2
10 KURODA KIYOFUMI 41   4   16 14 7
11 ASATO SUSUMU 36 2 3 12 3 16  
12 SUGIMOTO RYOTARO 35         17 18
13 WADA NOBUHIRO 34 5 10 9 4 6  
14 UMEMURA TAKUMA 28 15     10 3  
15 OTSUKA YOICHI 20     2 6 12  
16 REIKO ONODERA 17         7 10
17 JUNKO MOGAKI 15       15    
18 WATANABE HIROKI 13     13      
19 HAMAJIMA KOSUKE 12       7   5
20 NAKAI DAIKI 5         5  
22 NIIDE TSUYOSHI 3     3      
23 HENRY 2       2    
24 NAKAI YURIKO 2         2  
25 ISHII.Y 1     1      
26 UETANI YOSHIHISA 1         1