2019 POINT RANKING

GUTS GOLF ASSOCIATION


 

RANK PLAYER POINT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
T1 TOMINO FUMIO 69   7 8 22 15 9 8
T1 YOSHIDA TAKUMI 69 7 6 6 11 11 4 24
3 KOSA CHON 67 6 1 21 9 8 12 10
4 ATSUKO YAMADA 65 3 2 5 13 18 8 16
5 MORI HIDEYUKI 63 8 5 14 8 13 11 4
6 YAMADA YUJI 62 1 9 4 14 24 1 9
7 KURODA KIYOFUMI 59   4   16 14 7 18
8 TAKEUCHI SHIRO 57 9 8 15 12 4 3 6
9 WADA NOBUHIRO 46 5 10 9 4 6   12
T10 ASHUTOMI MASA 44   11 11 5 9 8  
T10 IZAWA KOKI 44 4 17 10 1 10 2  
12 ASATO SUSUMU 41 2 3 12 3 16   5
13 OTSUKA YOICHI 37     2 6 12   17
14 SUGIMOTO RYOTARO 35         17 18  
15 UMEMURA TAKUMA 28 15     10 3    
16 JUNKO MOGAKI 26       15     11
17 HAMAJIMA KOSUKE 25       7   5 13
18 REIKO ONODERA 24         7 10 7
19 HIROKO MASUDA 15             15
20 ARIGA YUKI 14             14
21 WATANABE HIROKI 13     13        
22 NAKAI DAIKI 5         5    
T23 MASUDA HIROSHI 3             3
T23 NIIDE TSUYOSHI 3     3        
T25 HATSUKADE TSUKASA 2             2
T25 HENRY 2       2      
T25 NAKAI YURIKO 2         2    
T28 ISHII.Y 1     1        
T28 UETANI YOSHIHISA 1         1    
T28 OKADA 1             1