2019 POINT RANKING

GUTS GOLF ASSOCIATION


 

RANK PLAYER POINT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 YOSHIDA TAKUMI 91.0 7 6 6 11 11 4 24 19 3      
2 KOSA CHON 87.0 6 1 21 9 8 12 10 11 9      
3 YAMADA YUJI 81.0 1 9 4 14 24 1 9 13 6      
4 ATSUKO YAMADA 81.0 3 2 5 13 18 8 16 6 10      
5 TOMINO FUMIO 80.0   7 8 22 15 9 8 7 4      
6 MORI HIDEYUKI 74.0 8 5 14 8 13 11 4 4 7      
7 TAKEUCHI SHIRO 70.0 9 8 15 12 4 3 6 5 8      
8 IZAWA KOKI 68.0 4 17 10 1 10 2   12 12      
9 KURODA KIYOFUMI 59.0   4   16 14 7 18          
10 HAMAJIMA KOSUKE 53.0       7   5 13 10 18      
11 ASATO SUSUMU 49.0 2 3 12 3 16   5 8        
12 WADA NOBUHIRO 46.0 5 10 9 4 6   12          
13 ASHUTOMI MASA 45.0   11 11 5 9 8   1        
14 OTSUKA YOICHI 37.0     2 6 12   17          
15 SUGIMOTO RYOTARO 36.0         17 18     1      
16 UMEMURA TAKUMA 28.0 15     10 3              
17 JUNKO MOGAKI 26.0       15     11          
18 ARIGA YUKI 25.0             14   11      
19 REIKO ONODERA 24.0         7 10 7          
20 HIROKO MASUDA 15.0             15          
21 WATANABE HIROKI 13.0     13                  
22 TANIGUCHI SHIRO 9.0               9        
23 ADRIAN 5.0                 5      
24 NAKAI DAIKI 5.0         5              
25 HATSUKADE TSUKASA 4.0             2 2        
26 OKADA 4.0             1 3        
27 MASUDA HIROSHI 3.0             3          
28 NIIDE TSUYOSHI 3.0     3                
29 KANAGAWA RYUSUKE 2.0                 2      
30 HENRY 2.0       2                
31 NAKAI YURIKO 2.0         2              
32 ISHII.Y 1.0     1                  
33 UETANI YOSHIHISA 1.0         1